terça-feira, 30 de março de 2010

Colectivos sociais e organizacións ecoloxistas rexeitan a DIA outorgada pola Xunta de Galicia ao proxecto de explotación mineira


Os colectivos ADEGA, Club de Montaña Ferrol, Federación Ecoloxista Galega, Fusquenlla, Guerrilleiros das Fragas, Lapis Verdes, O Rabo do Galo, Colectivo Ártabra 21, Sociedade Galega de Historia Natural e Verdegaia manifestan unha vez máis a súa absoluta oposición ao proxecto de mina de andalucita promovido pola empresa Picobello Andalucita S.L. no Concello das Pontes por supoñer a destrución do nacemento do Río Belelle e afectar gravemente ao Parque Natural das Fragas do Eume.

Tal e como xa manifestaran no ano 2007, as asociacións e colectivos citados enriba, rexeitan tanto o proxecto de explotación como a Declaración de Impacto Ambiental [1] publicada o 11 de marzo no Diario Oficial de Galicia por parte da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental .

Consideran que dito documento non é de recibo, xa que está cheo de érros e incongruencias, e ademais sorprende que despois de ser rexeitado pola anterior Consellería de Medio Ambiente, agora se lle pretenda dar luz verde ao proxecto sen que sufrira modificacións significativas. Consideramos que se aplica aquí o principio do “rodillo” administrativo para favorecer os intereses privados dos promotores da explotación, pasando por riba da lexislación ambiental, tanto autonómica como estatal e comunitaria.

Os mesmos perigos ambientais seguen presentes no proxecto. Así, de levarse a cabo, suporía a destrución definitiva e irreversible do nacemento do Río Belelle. Neste senso, non se cumpren os requisitos que establece o Real Decreto 2857/78 que aproba o Regulamento Xeral para o Réxime da Minaría [2]. Este decreto, no artigo 3 dispón: “No podrán abrirse calicatas, efectuar sondeos ni hacerse labores…a menos de cien metros de alumbramientos, canales, acequias y abrevaderos o fuentes públicas”.

Este proxecto afectaría moi negativamente á cantidade e á calidade das augas bombeadas do río Belelle na estación de captación feita polo Concello d'A Capela, a moi pouca distancia augas abaixo da localización da citada mina, para abastecer de auga potable a todo o Concello d'A Capela e á parte alta dos concellos de Fene e Cabanas. Hai que lembrar que tamén os concellos de Neda e Ferrol se abastecen da agua procedente do Belelle. Segundo o artigo 60 da vixente lei de augas [3] o abastecemento de poboación ten preferencia sobre calquera outro uso, de aí o risco para as poboacións da posta en marcha da mina no citado emprazamento.

Por outra parte, a zona afectada é refuxio dunha flora e fauna de grande riqueza. Así, nas beiras do rego Cernadas, apréciase a presenza do felgo macaronésico Dryopteris aemula (especie que figura como VULNERABLE no Catálogo de Especies ameazadas de Galicia ), así como especies de liques do xénero Usnea, indicadores de boa saúde atmosférica.

Por outra banda, a zona de explotación sitúase xusto sobre unha fraga autóctona de máis de 25 hectáreas que tamén desaparecería, polo que resultan intolerables afirmacións do tipo “da análise ambiental non se desprenden afeccións a espazos naturais protexidos ou compoñentes significativos da biodiversidade”, cando é de todo punto sabido que as fragas representan en Galicia a grande reserva para a biodiversidade, así como que o seu número e extensión diminúen día tras día debido á expansión de cultivos forestais con especies alóctonas como o eucalipto. Ademais dita fraga está incluída na Proposta de Ampliación da Rede Natura, polo que mentres non se decida sobre dita ampliación este espazo debería permanecer libre de agresións.

Tamén resulta digno de ter en conta, dende o punto de vista da conservación, que o Monte Fontardión, a cuxo pé se atopa a zona que se pretende explotar, constitúe o único corredor ecolóxico entre o Parque Natural das Fragas do Eume e o L.I.C. Xubia-Castro, condición que desaparecería de levarse a cabo a explotación.

Por outra banda, o espazo previsto como entulleira sitúase xusto sobre o rego Manciñeira, tributario do Eume, o cal supón un deterioro tamén da súa cabeceira e un perigo constante para a calidade das augas, tanto por emisións de pó e de lixiviados, como pola posibilidade de rotura das balsas de decantación. Asímesmo, o presunto espazo de amortecemento de 50 metros respecto aos límites do Parque Natural que aparece no E.I.A. resulta claramente insuficiente para frear as emisións de pó, de gases e de ruídos, que acabarían afectando sen dúbida ao espazo protexido, así como ás vivendas colindantes.

Asemade, as organizacións mencionadas consideran que esta declaración de impacto ambiental entra en conflito co establecido na Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos galegos [4], que establece nos seus principios xerais, artigo 1º: “Declárase prioridade de interese xeral da Comunidade Autónoma de Galicia a conservación do patrimonio natural fluvial, que inclúe a biodiversidade da flora e da fauna dos ríos galegos, así como o patrimonio etnográfico e histórico-cultural relacionado”. Igualmente no artigo 2º establece: “Declárase, así mesmo, obriga das administracións públicas galegas garantir a súa protección, conservación e mellora”.

Semella que neste caso a administración autonómica ambiental está máis preocupada de garantir os intereses económicos dos promotores da mina que de atender ás súas obrigas legais de protección do medio ambiente.

Por último, as organizacións asinantes consideran que a apertura da citada mina suporía tamén a perda dunha contorna que atesoura non só grandes valores naturais, senón tamén culturais e antropolóxicos (muíños, rueiros, acueductos, soutos, regadíos, etc.)


__________

Notas.-

[1] Resolución do 9 de febreiro de 2010, do Departamento Territorial ... Xoves, 11 de marzo de 2010.VI. ANUNCIOS. Número do Dog: 48. Páxina do Dog: 3.284. Data da Disposición: ...
Tamén, completo, en formato -pdf- : Acceder ou Baixar

[2] Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, polo que se aproba o regulamento xeral para o regimen da mineria - BOE número 295 de 11/12/1978, páxinas 27847 a 27856 (10 páxs.) ampliado con análise xurídica
Tamén, completo, en formato -pdf- : Acceder ou Baixar

[3]Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido d Lei de Augas - BOE número 176 de 24/7/2001, páxinas 26791 a 26817 (27 páxs.) Ampliado con análise xuridica e última actulaización das modificacións publicadas o 23.12.2009

[4] Lei 5/2006, do 30 de xuño, para a protección, a conservación e a mellora dos ríos galegos - DOG, Luns, 17 de Xullo do 2006, Nº 137, páx. 11410
Tamén, completo, en formato -pdf- : Acceder ou Baixar
_____________________

terça-feira, 16 de março de 2010

Colaboración entre a Universidade de Compostela e a firma Picobello Andalucita, S.L.

Polo Colectivo Fusquenlla
Pontedeume - 16.03.2010

Ao igual que sucedeu co algo artificial de Endesa n’As Pontes, Picobello Andalucita S.L. apóiase na USC para conseguir os permisos medioambientais

A empresa Picobello Andalucita, S.L. solicitou á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental un informe de impacto ambiental que avalase favorablemente a mina de andalucita que esta empresa quere abrir no concello d’As Pontes. Para conseguilo os responsables da firma de capital anglo-surafricano presentaron un estudo de impacto ambiental (EsIA) a medida dos intereses da empresa. Este informe foi aceptado pola propia consellaría de Economía e Industria e, en base aos datos nel recollidos, resolveu facer público o preceptivo Informe de Impacto Ambiental que permitirá á empresa conseguir a autorizaciòn definitiva para comezar a explotación da mina.

O informe que presentou a empresas foi elaborado polo Instituto de Investigacións Tecnolóxicas da Universidade de Santiago de Compostela. O documento leva por título “Estudo de Avaliación Ambiental do área afectada pola mina de andalucita de Picobello e o seu entorno”. O profersor encargado de dito estudo foi Felipe Macias Vázquez e o custo fixado pola propia Universidade foi de 9.333,33 euros.

Hai que salientar que o proxecto de lago artificial que Endesa está a deseñar n’As Pontes tivo un proceso parecido ao da mina de andalucita. En ámbolos dous casos a Xunta de Galiza emitíu os informes favorables en base a estudos presentados polas propias empresas en lugar de elaborar informes independentes elaborados polos servizos técnicos da Xunta de Galiza. E tamén en ámbolos dous casos as empresas botaron man de cadanseu estudo realizado polo pofesor Felipe Macías Vázquez.

Para os que nunca entenderon a tan pregoada apertura da Universidade á empresa privada, teñen aquí o mellor expoñente de dita colaboración.

Fonte: http://sospontedeume.com

Nota.- Recomendamos entrar no sitio do Colectivo Fusquenlla, onde hai interesantes comentarios.
_______________________

sexta-feira, 12 de março de 2010

Unha agresión intolerábel: a mina de andalucita bota a andar


Polo Colectivo Fusquenlla

Pontedeume - 12.03.2010

Se alguén pensaba que en materia medioambiental a permisividade do goberno anterior xa era de por si nefasta, agora o goberno do Partido Popular demóstranos que as agresións ao territorio aínda poden acadar cotas máis elevadas de destrución.

A Xunta de Galiza acaba de aprobar a Declaración de impacto ambiental do proxecto de explotación da concesión Sonsoles IV, 6156.1, concello das Pontes de García Rodríguez (A Coruña), promovido por Picobello Andalucita, S.L. Esta empresa de capital surafricano e británico ten a súa sede na Coruña.

Este proxecto do ano 2000 vai crear 33 empregos segundo o Instituto Galego de Promoción Económica e conta cunha subvención estatal de 6,3 millóns de euros, o 37 % do investimento total previsto. Unha cifra desorbitada que non pode ser xustificada pola crecaión de postos de traballo. No ano 2005 a Consellaría de Medio Ambiente, dirixida por Pachi Vázquez, rexeitou o estudo de impacto ambiental por afectar ao parque natural das Fragas do Eume. A empresa presentou unha modificación do proxecto no que aseguraba que o parque natural quedaba excluído da explotación, quedando esta a 50 metros das Fragas.

A superficie ocupada polo novo proxecto é de 277.016 m2 e a Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental considera que o proxecto é ambientalmente viábel. A mesma Consellaría, nun trato de favor dificilmente xustificábel, deixa aberta a posibilidade de que a empresa solicite unha modificación das medidas impostas pola administración en caso de ser dificultosa a súa implantación: “O promotor poderá solicitar ao órgano ambiental a revisión das medidas indicadas nesta Declaración co obxecto de modificalas ou cambialas por outras, naqueles supostos que tecnoloxicamente presentasen graves dificultades para a súa implantación ou implicasen modificacións importantes na explotación

No proxecto primeiro de Picobello Andalucita prevíase expropiar 150 hectáreas, unha superficie equivalente á marcada no plano. Visualizar o mapa ampliado

O permiso para dita explotación suporía a destrución duns inmensos valores ecolóxicos, paisaxísticos e etnográficos (fragas, regos, brañas, muíños, acueductos, rueiros, regadíos, …). No lugar nacen dous regatos: rego de Cernada e o rego de Gallel, ambos os dous están incluídos na bacía do río Eume, aínda que tamén poden verse afectados os regos de Sisín, rego da Igrexa e regato de Teixido. Sen esquecer ao río Belelle. Unha agresión a un enclave que debería, polas súas características, estar comprendido dentro dos límites do parque natural das Fragas do Eume e que nos demostra como o novo goberno da Xunta de Galiza está disposto a desandar o camiño que a sociedade civil galega trazou en defensa do territorio.

Este é o mapa da explotación (nunca mellor dito)

Páxina de Pico Vello

Fonte: http://sospontedeume.com

Nota.- Recomendamos entrar no sitio do Colectivo Fusquenlla, onde hai interesantes comentarios.
________________