domingo, 9 de maio de 2010

A Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos, modificada: BOE do 25 de Marzo deste ano 2010


A Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos

O 26 de Xaneiro de 2008, saía publicado no BOE a Lei de Avaliación de Impacto Ambiental, mediante o Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de Xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da citada Lei. Este texto ven refundir, adecuar as diferentes normativas estatais ao respecto e traspoñer e susanar deficiencias na aplicación de diferentes directivas europeas no corpo lexislativo, reunindo nun só texto toda a normativa sobre a Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos. Co texto refundido pretende-se clarificar e racionalizar o procedemento de avaliación de impacto ambiental de proxectos e regular o dereito e acceso á información e á participación cidadá na toma de decisións. Este afecta a materias como: Acuicultura, Agricultura, Autorizacións, Enerxía, Avaliación de impacto ambiental, Gandería, Industria agraria, Industria extractiva, Industria química, Industria siderúrxica, Obras, Políticas de medio ambiente, Procedemento administrativo e Sancións.

Posteriormente, hai poucos días, foi publicada unha modificación da Lei que foi publicada no BOE do 25 de Marzo deste ano 2010 que modifica os artigos: 2.2, 5, 6, 7, 9, 10.2, 12, 15, 16, disposicións adicional 1, finais 1 e 2 e engade o artigo 18 bis, disposicións adicional 6 e final 3 ao texto refundido aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de Xaneiro. A Lei cita a DIRECTIVA 123/2006/CE, de 12 de Decembro, trata materias referentes á Administración Xeral do Estado, Autorizacións, Avaliación de impacto ambiental, Libre circulación de bens e servizos, Procedemento administrativo, ... e entrou en vigor o 26 de marzo de 2010.

Esta refundición limítase á avaliación de impacto ambiental de proxectos e non inclúe a avaliación ambiental de plans e programas regulada na Lei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente. Na súa virtude, a proposta da Ministra de Medio Ambiente, de acordo co Consello de Estado e previa deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 11 de xaneiro de 2008

Enlaces:

Texto Refundido
Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos Publicado no BOE número 23 de 26/1/2008, páxinas 4986 a 5000 (15 páxs.) Referencia: BOE-A-2008-1405.

Modificacións
Lei 6/2010, de 24 de marzo, de modificación do texto refundido da Lei de Avaliación de Impacto Ambiental de proxectos, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 11 de xaneiro. BOE número 73 de 25/3/2010, páxinas 28590 a 28597 (8 páxs.) Referencia: BOE-A-2010-4908
__________________

DECRETO 442/1990, DO 13 DE SETEMBRO DE 1990, DE AVALIACIÓN DO IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA - Xoves, 13 de Setembro do 1990 - CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - DOG, Martes, 25 de Setembro do 1990, Nº 188

Acceder ou Baixar en formato -pdf-:DECRETO DE AVALIACIÓN DO IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA (Galego) (doc. *.pdf de 117 KB)

Máis lexislación Ambiental -Enlaces-: Base de datos de Lexislación Ambiental da Xunta de Galicia
___________________________

Nenhum comentário:

Postar um comentário